• OPEN MODELS
 • Kontaktný formulár

  Otázka, podnet, komentár

  Doplniteľné údaje

  Kontaktný formulár umožňuje položiť záujemcom alebo priaznivcom automobilov LADA svoje otázky, zaslať svoj návrh alebo vyjadriť svoj názor.

  Na Vaše otázky, podnety, názory Vám vždy kompetentne odpovedia špecialisti spoločnosti SlovLADA, spol. s r.o.

  Odpoveď obdržíte zvyčajne v lehote do jedného pracovného dňa. Ďakujeme.
  V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou SLOVLADA spol. s r.o., IČO : 31 666 094, Polianky 11, 841 01 Bratislava ako prevádzkovateľom, na účely zaradenia do informačného systému ponúkania výrobkov a služieb, uskutočňovania prieskumov a rozvoja starostlivosti o zákazníka, a to až do odvolania súhlasu alebo do skončenia účelu spracovania. V rozsahu a na uvedené účely je prevádzkovateľ oprávnený kontaktovať ma prostredníctvom všetkých prostriedkov komunikácie, najmä adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom a elektronickou poštou. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a bol som oboznámený so svojím právom prístupu k osobným údajom, právom na ich opravu, ako aj s ďalšími právami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením.
  Viac: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.